Skip to content

REVIVAL / Collecting and Combining Traces of the Past

Technical description: installation – structure / assemblage
2014
Photo: Corneliu David
Translation: Flavia-Iustina Bosnari
Work materials: Romanian traditional fabrics, metallic spatial structure, textile miniatures (assemblage of recovered material, plexiglass)

REVIVAL / The collection and recollection of traces of the past problematizes the ignorance with which we, Romanians, look at our past and origins, in our haste to line up with the fashion of the present day at any cost. The works are part of a series/author’s discourse with a strong personal imprint, in which the emphasis is on the recovery, association, and reassembly of traditional Romanian fabrics.

Thus, the space offered by the “Ion Mincu” House in Bucharest (headquarters of the Romanian Order of Architects) becomes the ark in which the artist-author exhibits their legacy, the dowry (generic? spiritual?) brought from the North of Moldova (blankets, wool carpets, cloths, wall coverings). The exhibition of the pieces is rudimentary, it reveals the nakedness of the old textiles of the peasant house, in a sincere relationship with a memorial space, an architectural and cultural landmark, in which the old things are preserved and displayed with honor.

The exhibition wants to be seen as a return, to reveal to the viewer another perspective on the authentic Romanian textile object, simply of its merit of being a part of history – because today the traditional fabrics for the home are too quickly forgotten or set aside to make room for other, cheap textiles brought in from abroad, borrowed or simply imposed by the fashion of the day.

These proposals express the desire to recover the cultural tradition and the local spiritual heritage which is a past more of our own than only of the artist-author. In this way, the idea of ​​finding new approaches, as well as the textile experiment based on humble materials, long forgotten, are brought back to life through artistic labour, finding its freshness both for the artist-author and for others. The works woven a long time ago, dense with history and time, are given the power to become current, to be present again in the center of attention.

REVIVAL / Colare si racolare a urmelor din trecut

Descriere tehnică: instalație
2014
Foto: Corneliu David
Traducere text: Flavia-Iustina Bosnari
Materiale de lucru: țesături tradiţionale românesti, lemn învechit, structuri metalice, miniaturi textile (asamblaj sau conglomerat de materiale textile & neconvenționale, plexiglas)

REVIVAL / Colare si racolare a urmelor din trecut problematizează ignoranţa cu care noi, românii, ne privim trecutul şi originile, în graba noastră de a fi cu orice preţ în acord cu moda prezentului. Lucrările fac parte dintr-o serie/discurs de autor cu o puternică amprentă personală, în care se pune accentul pe recuperarea, asocierea şi reasamblarea ţesăturilor tradiţionale românesti.

Astfel, spaţiul oferit de Casa „Ion Mincu” din Bucureşti (Sediul Ordinului Arhitectilor din Romania) devine chivotul în care artistul autor îşi desfăşoară moştenirea zestrea (generică? spirituală?) adusă din Nordul Moldovei (cuverturi, scoarţe, ţoale, păretare). Expunerea pieselor este frustă, lasă la vedere goliciunea necosmetizată a textilelor bătrâneşti de casă ţărănească, într-o relaţie sinceră cu un spaţiu memorial, reper arhitectural şi cultural, în care lucrurile vechi sunt păstrate şi etalate cu cinste.

Expunerea doreşte să fie o întoarcere, să dezvăluie privitorului o altă perspectivă asupra obiectului textil autentic românesc, pur şi simplu a meritului său de a fi istorie –  căci prea repede astăzi ţesăturile  tradiţionale de casă sunt uitate ori date la o parte pentru a face loc altor textile ieftine aduse de afară, de împrumut sau pur şi simplu impuse de moda zilei.

Prin aceste propuneri, se vorbeşte despre dorinţa de recuperare a tradiţiei culturale şi a moştenirii spirituale autohtone care este un trecut mai mult al nostru decât numai al artistului autor. In acest fel, ideea de a găsi abordări noi, precum şi  experimentul textil bazat pe materiale umile, demult uitate, prin travaliu artistic, sunt  readuse din nou la viaţă, regăsindu-şi prospeţimea şi pentru artistul autor, şi pentru ceilalţi. Operelor demult ţesute, dense de istorie şi timp, li se dă putere să devină actuale, să fie din nou prezente şi în centrul atenţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.