Skip to content
Biography

* Dorina Horătău (b.1969) is a visual artist with experience in the field of arts and textile design.
* Since the 1990s, she has been concerned with issues related to the composition of the interior space and the integration of the textile gesture within it as an accent and a symbol. She covers a wide range of definitions of handmade objects by using fiber – that of (textile) installation, spatial textile object, ambient object, “textile entity or presence” with conventional and less conventional work materials.
* Lately, she has been developing methods of artistic intervention in exploring the possibilities of several media or materials in order to express her ideas in a more personal aesthetic choice.
* She is a member of the Fine Artists’ Union of Romania (Ro.: UAPR) and has a rich record of national and international exhibitions.
* Since 1990 she has participated in numerous exhibitions (salons, municipal, biennial, triennial, etc.) organized in museums, centres, cultural institutions, galleries and alternative spaces.
* Dorina Horătău is a Associate Professor at the Department of Fine Arts and Textile Design of the National University of Arts in Bucharest and in 2007 she gets a PhD in Visual Arts with a thesis that questions the “Interior Space and the Intervention of the Decorating Artist. A Contemporary Perspective on the Textile Object”.
* She has participated in various courses and internships including: HEAR / Strasbourg-Mulhouse / France, through the Erasmus Teaching Staff Mobility Program, the internship for the organization of the Art Academy Biennial / Maastricht / The Netherlands in 1991, and the “Connaissance de la France” internship, Paris-Lyon / France, also in 1991.
* She collaborates with offices and magazines of architecture, art and design for interior decoration, production, text & styling.
* She has works exhibited in public or private collections in the country and abroad.

* Dorina Horătău (n.1969) este artist vizual cu experienţă în domeniul artelor şi designului textil.
* Începând cu anii 1990, este preocupată de subiectele legate de compoziţia spaţiului interior şi integrarea gestului textil în cadrul acestuia ca accent şi simbol. Acoperă o gamă largă de definiţii ale obiectelor realizate manual cu ajutorul fibrei – instalaţie (textilă), obiect textil spaţial, ambiental, “entitatea sau prezenţa textilă” cu ajutorul materialelor de lucru convenţionale şi mai puţin convenţionale.
* În ultima perioadă, dezvoltă metode de intervenție artistică în care explorează posibilităţile mai multor medii sau materiale cu scopul de a-şi exprima ideile într-o gamă estetică cât mai personală.
* Este membru al U.A.P.R şi are un palmares bogat de expoziţii naţionale şi internaţionale.
* Din 1990 până în prezent a participat la numeroase expoziţii(saloane, municipale, bienale, trienale etc.) organizate în muzee, centre, instituţii culturale, galerii şi spaţii alternative.
* Este conferenţiar la Departamentul Arte & Design Textil din cadrul Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti şi în 2007 obţine titlul de doctor în arte vizuale cu o teză ce pune în discuţie „Spaţiul interior şi intervenţia artistului decorator. O perspectivă contemporană asupra obiectului textil”.
* Participă la diverse cursuri şi stagii de documentare printre care amintim: HEAR / Strasbourg- Mulhouse/Franţa prin programul „Erasmus Teaching Staff Mobility”, în 1991 la stagiul de documentare pentru organizarea Bienalei Academiilor de Artă/ ediţia IV-a, Maastricht/ Olanda, iar în 1991 la stagiul de documentare„Connaissance de la France”, Paris-Lyon/Franţa.
* Colaborează cu birouri şi reviste de arhitectură, artă şi design pentru decoraţie de interior, producţie, text&styling.
* Are lucrări expuse în colecţii de stat sau private din ţară şi din străinătate.

Awards

2018, UAP of Romania – Decorative Arts Award for 2017
2015, Mixed – Media SMB9 Prize awarded by UAP of Romania
2014, BIAMT Prize- Textile Art Section
2012, Decorative Arts Award, “Arts in Bucharest”
2006, Grand Prix of Textile Art Triennial, 5th edition
1995, A scholarship from the Union of Fine Arts Artists in Romania, Decorative Arts Section

2018, Premiul pentru Arte Decorative – Premiile U.A.P din România pentru anul 2017
2015, Premiul SMB9 mixed-media – THE BOX, acordat de UAP din România
2014, Premiul BIAMT/ Bienala Internaţională de Artă Miniaturală Timişoara / Secţiunea Arte Textile
2012, Premiul pentru Arte Decorative ”Arte în Bucureşti”
2006, Marele Premiu al Trienalei de Artă Textilă, Bucureşti, ediţia a V-a
1995, Bursa UAP, Secţiunea Artă Decorativă