Skip to content

Inner geographies

Multimedia installation
2021
Video/film documentation: Alin Iacob
Photography: Alin Iacob, Dorina Horătău, Asociația 4Culture

Seen from a distance suitable for contemplation, the one in which the eye can overlook unnecessary details, but takes in the human habitation in its entirety – hamlet, village, commune, city, metropolis – the design of each settlement is uniquely created. It is the imprint, on earth and in the earth, of the life shared by its inhabitants. Man can live in regular spaces, governed by the right angle, of function; in localities dominated by an obvious geometry or, in the case of peoples following the naturalness of life and respect for a region, in organic communities and settlements, where that which prevails is not rational judgment on space, but rather its sympathetic understanding, its “adaptation” to human needs, friendship towards it.

Geografii interioare

Instalație multimedia
2021
Autor: Dorina Horătău
Documentatie video: Alin Iacob
Foto: Alin Iacob, Dorina Horatau, Asociația 4Culture

Lucrare prezentata la expozitia de grup a proiectului cultural “ART AND LANDSCAPE NARRATIVES”, Sala Noua Galerie, Muzeul Național al Țăranului Român, Bucuresti, 14-24 octombrie, 2021.
Curator: Marilena Preda Sanc
Producător: Asociația 4Culture
Co-Producător: WASP Studios

Privit de la distanţa potrivită contemplării, cea în care ochiul poate pierde detaliile ne-necesare, dar observa ansamblul unei locuiri umane – cătun, sat, comună, oraş, metropolă – desenul fiecărei aşezări se scrie unic. El este amprenta, pe pământ şi în pământ, a vieţii împreună a locuitorilor lui. Omul poate trăi în spaţii regulate, guvernate de unghiul drept, al funcţiunii; în localităţi dominate de o geometrie evidentă sau, în cazul popoarelor urmând naturalitatea vieţuirii şi respectul faţă de loc, în comunităţi şi aşezări de tip organic, în care nu judecata raţională asupra spaţiului precumpăneşte, ci înţelegerea lui simpatetică, „adaptarea” lui la nevoile omului, prietenia faţă de el.

Leave a Reply

Your email address will not be published.